CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP B00

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Hóa học

Mã Ngành: 7140212
Mã tổ hợp: A00, B00, D07, D90
Chỉ tiêu tuyển:
60
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Sư phạm Sinh học

Mã Ngành: 7140213
Mã tổ hợp: B00, B02, B04, D90
Chỉ tiêu tuyển:
60
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

3. Tâm lý học giáo dục

Mã Ngành: 7310403
Mã tổ hợp: B00, C00, C20, D01
Chỉ tiêu tuyển:
100
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

4. Sư phạm Khoa học tự nhiên

Mã Ngành: 7140247
Mã tổ hợp: A00, B00, D90
Chỉ tiêu tuyển:
180
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

5. Sư phạm Hóa học (dạy và học chuyên ngành bằng tiếng Anh)

Mã Ngành: 7140212
Mã tổ hợp: A00, B00, D07, D90
Chỉ tiêu tuyển:
30
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

6. Sư phạm Sinh học (dạy và học chuyên ngành bằng tiếng Anh)

Mã Ngành: 7140213
Mã tổ hợp: B00, B02, D08, D90
Chỉ tiêu tuyển:
30
(Có 6 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS