Đội ngũ cán bộ

Tổ chức bộ máy của DHS

- 12 Khoa chuyên môn, bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tâm lí - Giáo dục, Tin học, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Mầm non.

- 08 Phòng chức năng, bao gồm: Tổ chức- Hành chính, Kế hoạch-Tài chính, Đào tạo đại học, Công tác Sinh viên, Khoa học-Công nghệ-Hợp tác quốc tế, Đào tạo Sau đại học, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Cơ sở vật chất

- 05 Trung tâm, bao gồm: Thông tin - Thư viện, Công nghệ thông tin, Vật lí lí thuyết và Vật lí tính toán, Tư vấn Tâm lí và Giáo dục đặc biệt, Phát triển năng lực sư phạm.

- 01 Viện Nghiên cứu giáo dục.

- 01 trường thực hành sư phạm - Trường Trung học phổ thông Thuận Hóa.

Về đội ngũ, trường hiện có 246 giảng viên đảm trách giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau. Quy mô đào của trường đang ngày càng được mở rộng với hơn 3800 sinh viên hệ chính qui2217 sinh viên không chính qui; 869 học viên cao học; 60 nghiên cứu sinh (số liệu năm học 2018 - 2019)

Biểu đồ:  Quy mô sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Trường ĐHSP

 

 

Sơ đồ tổ chức của Trường ĐHSP, ĐHH

 

Số giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chiếm tỉ lệ 97,56 %; giảng viên được công nhận học hàm Phó giáo sư là 52 người, chiếm tỉ lệ 21,14 %. Trường có 03 giảng viên là Giáo sư thuộc các chuyên ngành Sinh học, Toán học và Hóa học.

Biểu đồ: Trình độ học vấn của Giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế


 
 

 

Bảng Thống kê số lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Độ

tuổi

Tổng

 số

Giới tính

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Chức danh nghề nghiệp

Nam

Nữ

CN

ThS

TS

PGS

GS

GV

GVC

GVCC

Dưới 30

18

08

10

04

14

0

0

0

18

0

0

30-40

128

54

74

02

69

51

06

0

112

10

06

41-50

41

27

14

0

11

16

13

01

16

11

14

51-60

30

25

05

0

09

07

14

0

04

12

14

Trên 60

29

29

0

0

0

08

19

02

0

08

21

Tổng

246

143

130

06

103

82

52

03

150

41

55

 

(Nguồn: Phòng Tổ chức- Hành chính, trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế. Tháng 04 năm 2019)

 

 

admin Update: 2019-04-02 3:27:44 PM, Theo: DHS


BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS