Hệ liên kết quốc tế

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Vật lý học (Đào tạo theo chương trình tiên tiến)

Mã Ngành: T140211
Mã tổ hợp: A00, A01, A02, D90
Chỉ tiêu tuyển:
30
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp

Mã Ngành: INSA
Mã tổ hợp: A00, A01, D07, D24, D29
Chỉ tiêu tuyển:
25
(Có 2 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS