Tại sao chọn DHS

Giá trị cốt lõi của trường: Nhân văn - Khai phóng - Hội nhập.

Trường Đại học Sư phạmHuế được thành lập năm 1957, khởi đầu là một phân khoa thuộc viện Đại Học Huế.Trước năm 1975, trường là cơ sở đào tạo giáo viên trung học duy nhất cho các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Sau ngày miền Nam giải phóng, Đại học Sư phạm Huế được chính thức thành lập theo Quyết định số 426/TTg, ngày 27/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ, trực thuộc Bộ Giáo dục. Theo Nghị định 30/CP ngày 04/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm Huế trở thành trường thành viên của Đại học Huế.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ khoa học và quản lí giáo dục có trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tư vấn giáo dục, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Về tầm nhìn chiến lược, trường xác định, đến năm 2030,Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế sẽ trở thành trường đại học sư phạm nghiên cứu và ứng dụng hàng đầu trong hệ thống cơ sở đào tạo giáo viên cả nước, hoàn chỉnh ngành và bậc học, hoạt động theo tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế, đảm bảo cho người học có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng trong xã hội phát triển. Giá trị cốt lõi của trường: Nhân văn - Khai phóng - Hội nhập.

admin Update: 2018-02-05 10:46:39 AM, Theo: DHS


BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS