Đội ngũ cán bộ

Tổ chức bộ máy của DHS

- 12 Khoa chuyên môn, bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tâm lí - Giáo dục, Tin học, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Mầm non.

- 08 Phòng chức năng, bao gồm: Tổ chức- Hành chính, Kế hoạch-Tài chính, Đào tạo đại học, Công tác Sinh viên, Khoa học-Công nghệ-Hợp tác quốc tế, Đào tạo Sau đại học, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Cơ sở vật chất

- 05 Trung tâm, bao gồm: Thông tin - Thư viện, Công nghệ thông tin, Vật lí lí thuyết và Vật lí tính toán, Tư vấn Tâm lí và Giáo dục đặc biệt, Phát triển năng lực sư phạm.

- 01 Viện Nghiên cứu giáo dục.

- 01 trường thực hành sư phạm - Trường Trung học phổ thông Thuận Hóa.

Về đội ngũ, trường hiện có 254 giảng viên đảm trách giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau. Quy mô đào của trường đang ngày càng được mở rộng với 5672 sinh viên hệ chính quy; 2195 sinh viện hệ liên thông, bằng 2; 868 học viên cao học; 76 nghiên cứu sinh (số liệu năm học 2016 - 2017)

Biểu đồ:  Quy mô sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Trường ĐHSP

 

 

Sơ đồ tổ chức của Trường ĐHSP, ĐHH

 

Số giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chiếm tỉ lệ 77.55%; giảng viên được công nhận học hàm Phó giáo sư là 43 người, chiếm tỉ lệ 16.92%. Trường có 02 giảng viên là Giáo sư thuộc các chuyên ngành Sinh học và Toán học.

Biểu đồ: Trình độ học vấn của Giảng viên Trường ĐHSP, ĐH Huế

 

 

Bảng Thống kê số lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ,chức danh nghề nghiệp giảng viên Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Độ tuổi

Tổng số

Giới tính

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Chức danh nghề nghiệp

Nam

Nữ

CN

ThS

TS

PGS

GS

GV

GVC

GVCC

Dưới 30

30

12

18

9

20

1

 

 

30

 

 

30-40

125

56

69

2

71

52

 

 

125

 

 

40-50

39

24

15

 

13

16

10

 

 

3

10

50-60

34

31

3

1

10

5

18

 

2

10

18

Trên 60

26

26

 

 

 

9

15

2

 

9

17

Tổng

254

149

105

12

114

83

43

2

187

22

45

(Nguồn: Phòng Tổ chức- Hành chính, trường ĐHSP, ĐH Huế. Tháng 01 năm 2018)

 

admin Update: 2018-02-05 10:39:19 AM, Theo: DHS

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?