CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP C19

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Ngữ văn

Mã Ngành: 7140217
Mã tổ hợp: C00, C19, D01, D66
Chỉ tiêu tuyển:
171
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Sư phạm Lịch sử

Mã Ngành: 7140218
Mã tổ hợp: C00, C19, D14, D78
Chỉ tiêu tuyển:
20
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

3. Giáo dục QP - AN

Mã Ngành: 7140208
Mã tổ hợp: C00, C19, C20, D66
Chỉ tiêu tuyển:
29
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

4. Giáo dục Chính trị

Mã Ngành: 7140205
Mã tổ hợp: C00, C19, C20, D66
Chỉ tiêu tuyển:
20
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

5. Giáo dục Công dân

Mã Ngành: 7140204
Mã tổ hợp: C00, C19, C20, D66
Chỉ tiêu tuyển:
256
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

6. Giáo dục pháp luật

Mã Ngành: 7140248
Mã tổ hợp: C00, C19, C20, D66
Chỉ tiêu tuyển:
150
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

7. Sư phạm Lịch sử-Địa lý

Mã Ngành: 7140249
Mã tổ hợp: C00, C19, C20, D78
Chỉ tiêu tuyển:
375
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

8. Quản lý giáo dục

Mã Ngành: dự kiến
Mã tổ hợp: C00, C19, C20, D66
Chỉ tiêu tuyển:
50
(Có 8 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS