CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP C20

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Địa lý

Mã Ngành: 7140219
Mã tổ hợp: C00, C20, D15, D78
Chỉ tiêu tuyển:
80
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Tâm lý học giáo dục

Mã Ngành: 7310403
Mã tổ hợp: B00, C00, C20, D01
Chỉ tiêu tuyển:
100
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

3. Giáo dục QP - AN

Mã Ngành: 7140208
Mã tổ hợp: C00, C19, C20, D66
Chỉ tiêu tuyển:
60
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

4. Giáo dục Chính trị

Mã Ngành: 7140205
Mã tổ hợp: C00, C19, C20, D66
Chỉ tiêu tuyển:
30
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

5. Giáo dục Công dân

Mã Ngành: 7140204
Mã tổ hợp: C00, C19, C20, D66
Chỉ tiêu tuyển:
100
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

6. Giáo dục pháp luật

Mã Ngành: 7140248
Mã tổ hợp: C00, C19, C20, D66
Chỉ tiêu tuyển:
60
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

7. Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Mã Ngành: 7140249
Mã tổ hợp: C00, C19, C20, D78
Chỉ tiêu tuyển:
180
(Có 7 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS