Tin tức

Thông báo việc thu học phí đối với các ngành đào tạo ngoài nhóm ngành giáo viên năm học 2018-2019

Căn cứ vào thông báo số 181/TB-BGDĐT ngày 30/03/2018 về việc thông báo chỉ tiêu các nhóm ngành đào tạo giáo viên của Bộ Giáo dục và đào tạo cho Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 - 2021 và căn cứ vào Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH của Đại học Huế ngày 01/09/2016 về việc quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021, Trường Đại học Sư pham, Đại học Huế thông báo về mức thu học phí đối với sinh viên các ngành đào tạo ngoài nhóm ngành giáo viên như sau:

1. Các ngành đào tạo ngoài nhóm ngành giáo viên:

- Ngành Giáo dục Quốc phòng An ninh

- Ngành Tâm lý giáo dục

2. Mức thu học phí:

     265.000đ/1 tín chỉ (Hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng/ 1 tín chỉ)            

Trường Đại học Sư phạm thông báo rộng rãi để sinh viên các ngành nêu trên được biết và thực hiện./.

admin Update: 2018-12-26 4:32:01 PM, Theo: DHS

Bài viết liên quanBÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?